ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY POWIATU

ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY POWIATU

ZAWIADAMIAM
że w dniu 14 września 2017 r. o godz. 13:30  w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II
w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXV sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie i powiatowych instytucji kultury.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie.
 8. Informacja o stanie elementów środowiska oraz o działaniach kontrolnych na terenie Powiatu Łukowskiego w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych  usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Łukowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu  na usuwanie skutków nawałnicy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ BRZOZOWSKI

Powrót