Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łukowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łukowskiego

Darmową pomoc prawną na etapie przesądowym otrzymają mieszkańcy Powiatu Łukowskiego w  Łukowie, Adamowie lub Stoczku Łukowskim zgodnie ze wskazaną lokalizacją i harmonogramem pracy punktów.

 

 Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

 • Młodzież do 26 roku życia,
 • Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • Osoby, które ukończyły 65 lat,
 • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • Kombatanci,
 • Weterani,
 • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • Kobiety, które są w ciąży.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowaniu osoby uprawnionej obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • Wskazaniu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach niezbędnych do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakresu może dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna?

 • Prawa pracy,
 • Prawa rodzinnego, alimentów, rozwodu, separacji,
 • Rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Prawa cywilnego, rzeczowego, spadkowego,
 • Ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • Prawa karnego,
 • Prawa podatkowego,
 • Prawa administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty (w każdym przypadku)oraz w zależności od uprawnienia jeden z poniższych dokumentów:
 • Ważna Karta Dużej Rodziny,
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
 • Zaświadczenie kombatanckie,
 • Legitymacja weterana,
 • Dokument potwierdzający ciążę,
 • Oświadczenie np. o pożarze, powodzi, katastrofie itp.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach, w tym również wyłączonych z poradnictwa darmowego. Kolejność załatwiania w danym dniu wynika z kolejności przyjścia osoby uprawnionej do Punktu (z wyjątkiem kobiet w ciąży). Nieodpłatnych porad udziela prawnik osobiście z wyłączeniem możliwości porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość.  

 

 

W załączeniu

BROSZURA INFORMACYJNA

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

 

 

Powrót